Palvelutyö

Tuusulan Helluntaiseurakunnassa tehtävän palvelutyön tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Herra Jeesus Kristus ja
Jumalan Pyhä Sana (Raamattu)
. Palvelutyötä toteutaan pienryhmissä ja ne ovat avoimia kaikille.

Palvelutyön osa-alueiden kuvaukset löydät tältä sivustolta.

Lapset_2

LAPSET

Lasten kasvu- ja kehitysvuodet ovat parasta aikaa kertoa heille Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Raamatullisten totuuksien opettaminen lapselle auttaa lasta muodostamaan itselleen kristinuskon ja kristillisen elämän perusteet. Raamatun ohjeen mukaisesti haluamme ohjata lapsia heti oikealle tielle, niin etteivät he vanhanakaan siltä poikkeaisi (Snl 22:6).

Lapsille suunnatun seurakunnan evankeliumintyön tarkoituksena on kertoa Tuusulan alueen lapsille Jeesuksesta Kristuksesta, johdattaa heidät henkilökohtaiseen suhteeseen Hänen kanssaan, auttaa heitä kasvamaan uskossaan Häneen, opettaa heidät rukoilemaan ja tuntemaan Raamatun totuuksia. ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä.” (Markus 10:14). Tarkoituksena on myös tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvoinnin kehittymistä.

Seurakunnan Lapsityötä toteutamme mm. Lasten Pyhäkoulun kautta sunnuntaisin Jumalanpalvelusten yhteydessä. Pyhäkoulutoiminta tarjoaa lapsille Jumalan Sanan opetusta, yhteistä rukousta sekä leikki- ja askartelutoimintaa Raamatusta valittuihin teemoihin pohjautuen. Pyhäkoulu on tarkoitettu 3-10 vuotiaille lapsille. 0-3 vuotiaat lapset ovat tervetulleita pyhäkouluun omien vanhempien seurassa.

VARHAISNUORET

Varhaisnuoret ovat ikäkehitysvaiheessa, jossa murrosikä on käynnistynyt ja oman identiteetin etsiminen on alkanut. Kaverisuhteiden merkitys kasvaa ja se haastaa suhdetta myös vanhempiin. Raamatun mukaisesti haluamme ohjata nuorta elämään Jumalasuhdetta, jossa oikea henkilökohtainen suhde Jumalaan ja kunnioitus vanhempia kohtaan vahvistuu (Efe 6:1-4, 1Piet 5:5). Tästä seuraa Jumalan lupaama siunaus nuoren elämälle.

Varhaisnuorille suunnatun seurakunnan evankeliumintyön tarkoituksena on mm. johdattaa nuoria henkilökohtaiseen suhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa, tukea nuoria juurtumaan ja kasvamaan uskossa Kristukseen sekä opettaa nuorille uskonelämän perusasioita Raamatusta. Tarkoituksena on myös täyttää nuorten sosiaalisen elämän tarpeita mukavan yhteisen tekemisen ja yhdessäolon kautta.  Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, itsenäistymisen ja siihen liittyvän kasvun tukeminen sekä asioiden jakaminen ovat keskeisiä sosiaalisia teemoja varhaisnuorisotyössä.

Seurakunnan Varhaisnuorisotyötä toteutamme mm. Warkki-iltojen kautta (Huom! Toiminta on tauolla toistaiseksi). Warkki-illat tarjoavat varhaisnuorille Raamatunopetusta, yhteistä rukousta, pelaamista, kavereita, mukavaa ja kevyttä yhdessäoloa kavereiden kanssa sekä pientä naposteltavaa. Warkki-illat ovat tarkoitettu 10-14 vuotiaille varhaisnuorille.

Warkit
Nuoret_nuoretaikuiset

NUORET JA NUORET AIKUISET

Nuoren ihmisen elämän taittuessa murrosiästä kohti aikuisuutta tuo se mukanaan vapautta päättää omista asioista, mutta samalla myös vastuunkantamista itsestään ja lähimmäisistä. Aina tämä kehitys ei kuitenkaan kulje toistensa kanssa käsi kädessä. Usein tässä elämänvaiheessa nuorella on kysymyksiä enemmän kuin vastauksia elämässä selviytymiseen. Haluamme auttaa nuoria syvempään henkilökohtaiseen Jumalasuhteeseen ja siten sisäistämään Jumalan tahdon elämälleen, jonka kautta he voivat saada vastaukset elämän kysymyksiin ja joita noudattamalla he voivat onnistua elämässään. (Joosua 1:8)

Nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun seurakunnan evankeliumintyön tarkoituksena on kertoa Tuusulan alueen nuorille Jeesuksesta Kristuksesta, tukea nuorta mm. uskonratkaisun tekemisessä, Jeesuksen Kristuksen seuraamisessa, kasvamaan uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen, pysymään seurakuntayhteydessä, löytämään oma kutsumus sekä kasvamaan siinä, palvelemaan lähimmäisiä ja elämään usko todeksi päivittäisessä elämässä. Tarkoituksena on myös täyttää nuorten sosiaalisen elämän tarpeita mukavan yhteisen tekemisen ja yhdessäolon kautta.

Seurakunnan Nuorisotyötä toteutamme mm. Nuorteniltojen kautta. Nuortenillat tarjoaa Nuorille Raamatunopetusta, todistuksia henkilökohtaisesta uskosta Jeesukseen, yhteistä rukousta, yhteyttä, armolahjojen käyttöä, palvelemista, evankeliointia, ylistystä, musiikkia, kavereita, naposteltavaa sekä mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa. Nuortenillat ovat tarkoitettu 15-19 vuotiaille nuorille.

PERHEET

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto (1Moos 1:27, 2:24). Siinä vahvistetaan miehen ja naisen sitoutuminen toisiinsa niin Jumalan kuin yhteiskunnan edessä. Avioliiton perustukselle syntyy perhe, joka on yhteiskunnan perusyksikkö. Perheen muodostavat isä ja äiti sekä lapset.  Isän ja äidin parisuhteen laatu luo perustan lasten elämän kasvulle, tulevaisuudelle ja hyvinvoinnille. Vanhemmaksi tuleminen on tie aikuisuuteen; ottamaan vastuuta itsestä ja toisista ihmisistä. Haluamme olla tukemassa perheitä kokonaisvaltaisesti tämän tehtävän hoitamisessa niin, että Jumalan armo saa tehdä runsaasti hedelmää (2Kor 6:1).

Perheille suunnatun seurakunnan evankeliumintyön tarkoituksena on mm. johdattaa aikuiset ja lapset henkilökohtaiseen suhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa, tukea heitä kasvamaan uskossa Jeesukseen Kristukseen, opettaa ja ravita heitä Jumalan Sanalla, ohjata seurakuntayhteyteen sekä antaa tukea elämän arjen asioissa ja kysymyksissä. Tarkoituksena on myös täyttää perheiden sosiaalisen elämän tarpeita yhteisen tekemisen ja yhdessäolon kautta. Myös perheiden vertaistuen mahdollistaminen on yksi keskeinen teema perhetyössä.

Seurakunnan Perhetyötä toteutamme mm. Perhekerhojen, Avioliittoseminaarien ja Perheleirien kautta (Huom! Toiminnot ovat tauolla toistaiseksi)

Perheet_2
Aikuiset

AIKUISET

Aikuisuus ei ole vain ikä, vaan osoitus kyvystä kantaa vastuuta itsestä ja lähimmäisistä. Se on ihmisen kypsyyttä elää vastuullista ja itsenäistä elämää. Kaikkia aikuisia yhdistävät erilainen ja eriaikainen aikuisuus. Aikuisuus on myös hengellistä aikuisuutta. Siinä ihmisen luonne on tullut Kristuksen kaltaiseksi. Raamatun mukaan se on tavoiteltavaa ja siinä haluamme olla tukemassa jokaisen uskovan kristityn kasvua täyteen aikuisuuteen Kristuksessa (Kol 1:28, Ef 4:13).

Aikuisille suunnatun seurakunnan evankeliumintyön tarkoituksena on mm. johdattaa aikuisia ihmisiä henkilökohtaiseen suhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa, auttaa heitä kasvamaan uskossa Kristukseen Jumalan Sanan opetuksen kautta, ohjata heidät seurakuntayhteyteen, auttaa löytämään oma kutsumus ja palvelemaan siinä lähimmäistä sekä elämään usko todeksi päivittäisessä elämässä. Tarkoituksena on myös täyttää aikuisten sosiaalisen elämän tarpeita yhteisen tekemisen ja yhdessäolon kautta.

Seurakunnan Aikuistyötä toteutamme mm. Naisten iltahetkien ja Miestenpiirien kautta. Ne tarjoavat Raamattuhetkiä elämän ajankohtaisten kysymysten valossa, yhteistä rukousta, kahvittelua, keskusteluja ja yhdessäoloa.

SENIORIT

Ihmisen Ikääntyminen tuo mukanaan elämän kokemusta ja viisautta. Näin sanotaan. Olosuhteet ja ihmiset ovat hioneet toinen toistansa kuluneena aikana. Se mikä oli eilen merkityksellistä ei ole enää tänään välttämättä sitä. Katse kääntyy näkyväisistä näkymättömiin. Kysytään, kelpaanko minä vielä? Ajan kanssa ihmisen sydän nöyrtyy oikeisiin mittasuhteisiin Jumalan edessä. On enää vain usko Jumalaan ja Hänen armonsa (Psalmi 71:9).

Senioreille suunnatun seurakunnan evankeliumintyön tarkoituksena on huolehtia heidän hengellisistä tarpeista johdattamalla heitä henkilökohtaiseen suhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa, auttaa heitä kasvamaan uskossaan Kristukseen Jumalan Sanan opetuksen kautta. Tarkoituksena on myös täyttää ikäihmisten sosiaalisia tarpeita seurakuntaelämän, yhteisen tekemisen ja yhdessäolon kautta. Huolehtiminen, arvostaminen ja palveleminen ovat keskeisiä teemoja seniorityössä.

Seurakunnan Seniorityötä toteutamme mm. Senioripiirin kautta (Huom! Toiminta on toistaiseksi tauolla). Senioripiiri tarjoaa ikäihmisille Raamatunopetusta, yhteistä rukousta, kahvittelua, keskustelua, ystäviä, mukavaa tekemistä ja yhdessäoloa. Senioripiiri on tarkoitettu kaikille niille, jotka tuntevat itsensä senioreiksi.

Seniorit_1