Hallinnointi

Yleistä

Tuusulan Helluntaiseurakunnan hallinnointi perustuu Raamatun mukaiseen apostoliseen seurakuntamalliin ja -järjestykseen. Seurakunta toteuttaa toiminnassaan alla kuvattuja hallinto- ja johtamisrakenteita sekä käytäntöjä.

THSRK_logo_2016

Hallinnointi ja johtaminen

Tuusulan Helluntaiseurakuntaa johdetaan Jumalan Sanalla. Seurakuntamalli, -virat ja -järjestys määräytyvät Jumalan luomistyön ja -järjestyksen periaatteiden mukaisesti. Nämä seurakunnan palvelemisen ja johtamisen periaatteet toteutetaan käytäntöön sellaisenaan.

Tuusulan Helluntaiseurakunnalla on Raamatun mukaisesti vanhimmisto seurakunnan paimenina, kaitsijoina ja johtajina, jotka seurakunnan Herra Jeesus Kristus on kutsunut ja asettanut tehtäviinsä, ja joita Hän myös johtaa. Vanhimmiston tulee nauttia seurakunnan luottamusta. Seurakunta toteuttaa kaikissa seurakuntaviroissa Uuden Testamentin mukaista seurakuntajärjestystä sekä hengellisen yleispappeuden periaatetta.

Tuusulan Helluntaiseurakunta toteuttaa toiminnassaan hallintomallia, jossa sen päätöksenteko, johtaminen, viestintä sekä yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hallinta hoidetaan itsenäisesti ja riippumattomasti. Seurakunta valitsee ja asettaa tarvitsemansa toimielimet sen tavoitteita toteuttaviin yhteistyö- ja toimintarajapintoihin. Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä kotimaassa ja ulkomailla valitsemiensa yhteistyökumppaneiden kanssa. Seurakunta on kirkkokuntiin/kirkko-organisaatioihin sekä ekumenialiikkeisiin kuulumaton ja sitoutumaton seurakunta.

THSRK_logo_2016

Päätöksenteko

Päätöksenteon soveltamisjärjestys

Tuusulan Helluntaiseurakunnan evankeliumintyössä päätöksentekoa ohjataan ensisijaisesti Jumalan Sanalla. Seurakunnan hallinnon hoitamiseen liittyvää päätöksentekoa ohjaavat Jumalan Sanan lisäksi seurakunnan politiikat ja ohjeet sekä Suomen lainsäädäntö. Mikäli näistä jälkimmäiset ovat ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa, toimii kussakin tapauksessa Jumalan Sana ylimpänä päätöksenteon auktoriteettina.

Päätöksentekoelimet

Tuusulan Helluntaiseurakunnan evankeliumintyössä ylin ajallinen päättävä elin on seurakunnan vanhimmisto. Vanhimmisto vastaa seurakunnan palvelemisesta, johtamisesta, hallinnosta ja päätöksenteosta seurakunnan Herran Jeesuksen Kristuksen alaisuudessa. Muut seurakunnan päätöksentekoelimet, vastuut ja valtuudet määritellään seurakunnan hallintomallissa.

Päätöksenteon suhde seurakunnan toimintaympäristöön

Suomen Helluntaiherätyksen helluntaiseurakuntien seurakuntayhteisössä Tuusulan Helluntaiseurakunta toteuttaa toimintaansa itsenäisenä paikallisseurakuntana. Seurakunta tekee toiminnassaan itsenäisiä päätöksiä ja sen ulkopuolella ei ole sen toimintaa ohjaavia tai sitovia päätöksentekoelimia. Itsenäisten helluntaiseurakuntien seurakuntayhteisössä seurakuntien yhteisten asioiden päätöksenteko ja päätösten toteuttaminen perustuu osapuolten väliseen tasavertaiseen, tasapuoliseen, syrjimättömään ja toisia kunnioittavaan yhteiseen sopimiseen.

THSRK_logo_2016

Viestintä

Tuusulan Helluntaiseurakunta toteuttaa viestintäänsä suvereenisti. Se vastaa viestinnän toteuttamisesta itsenäisesti kaikissa viestintärajapinnoissa niin paikallisella kuin kansallisella tasolla.

Tuusulan Helluntaiseurakunta käsittelee kaikkia tietoja luottamuksellisesti ja tietoturvavaatimukset huomioiden. Seurakunnan politiikat ja ohjeet määrittelevät noudatettavan minimitason. Ne huomioivat jäsenistön, henkilöstön, toimintaympäristön, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden asettamat vaatimukset tietoturvallisuudelle.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan tietojen käsittely toteutetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) vaatimusten mukaisesti. Tietosuoja-asetusohje ja sen käytäntöön soveltaminen on kuvattu seurakunnan GDPR -ohjeistuksissa.

THSRK_logo_2016

Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hallinta

Tuusulan Helluntaiseurakunnalle on tärkeää olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja sidosryhmien kanssa. Toimivat yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet mahdollistavat hyvän ja toimivan toimintaympäristön seurakunnan toiminnalle. Yhteistyö ja vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa auttavat arvioimaan keskeisten sidosryhmien odotuksia ja vastaamaan niihin.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteita hoidetaan luottamuksellisesti seurakunnan arvojen mukaisesti. Yhteydenpito yhteiskuntaan ja sidosryhmiin tapahtuu avoimen viestinnän ja vuoropuhelun keinoin.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan sidosryhmät muodostuvat seurakunnan paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Seurakunnan sidosryhmiä ovat mm. seurakunnan jäsenistö, tuusulalaiset ihmiset, yhteistyöseurakunnat ja -järjestöt, päätöksentekijät, viranomaiset ja media.

THSRK_logo_2016

Edustus

Tuusulan Helluntaiseurakunnan edustus on jakamaton. Seurakunta edustaa itseään itsenäisesti kaikissa sen toimintarajapinnoissa ja sen sidosryhmien kanssa tehtävässä kanssakäymisessä/päätöksenteossa.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan edustusta voidaan kuitenkin poikkeustilanteissa jakaa tarveharkintaa käyttäen erillisellä valtuutuksella. Tällaisia poikkeustilanteita voivat olla mm. Suomen Helluntaiherätyksen helluntaiseurakuntien yhteiset hankkeet/työryhmätoiminta, edunvalvonta, kannanotot, esitykset ja julkilausumat.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan mahdollinen edustus nimetään em. perustuen kussakin tapauksessa erillisellä päätöksellä ja vahvistetaan kirjallisella sopimuksella. Edustuksen voi antaa vain Tuusulan Helluntaiseurakunnan hallinnon edustajat. Edustajan toimivalta, kohde, sisältö ja kesto määräytyvät annetun valtuutuksen perusteella. Edustuksen valtuutus tulee olla linjassa seurakunnan toimintaperiaatteiden kanssa. Ilman annettua valtuutusta Tuusulan Helluntaiseurakunta ei ole sidottu eikä velvoitettu sen nimissä tehtyihin edustuksiin missään yhteyksissä.