Hallinnointi

Yleistä

Tuusulan Helluntaiseurakunnan hallinnointi perustuu Raamatun mukaiseen apostoliseen seurakuntamalliin ja -järjestykseen. Seurakunta toteuttaa toiminnassaan alla kuvattuja hallinto- ja johtamisrakenteita sekä käytäntöjä.

THSRK_logo_2016

Johtaminen

Tuusulan Helluntaiseurakuntaa johdetaan Jumalan Sanalla. Seurakuntamalli, -virat ja -järjestys määräytyvät Jumalan luomistyön ja -järjestyksen periaatteiden mukaisesti. Nämä seurakunnan palvelemisen ja johtamisen periaatteet toteutetaan käytäntöön sellaisenaan.

Tuusulan Helluntaiseurakunnalla on Raamatun mukaisesti vanhimmisto seurakunnan paimenina, kaitsijoina ja johtajina, jotka seurakunnan Herra Jeesus Kristus on kutsunut ja asettanut tehtäviinsä, ja joita Hän myös johtaa. Vanhimmiston tulee nauttia seurakunnan luottamusta. Seurakunta toteuttaa kaikissa seurakuntaviroissa Uuden Testamentin mukaista seurakuntajärjestystä sekä hengellisen yleispappeuden periaatetta.

Tuusulan Helluntaiseurakunta toteuttaa toiminnassaan hallintomallia, jossa sen päätöksenteko, johtaminen, viestintä sekä yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hallinta hoidetaan itsenäisesti ja riippumattomasti. Seurakunta valitsee ja asettaa tarvitsemansa toimielimet sen tavoitteita toteuttaviin yhteistyö- ja toimintarajapintoihin. Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä kotimaassa ja ulkomailla valitsemiensa yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

THSRK_logo_2016

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Tuusulan Helluntaiseurakunnan evankeliumintyössä päätöksentekoa ohjataan ensisijaisesti Jumalan Sanalla. Seurakunnan hallinnon hoitamiseen liittyvää päätöksentekoa ohjaavat Jumalan Sanan lisäksi seurakunnan politiikat ja ohjeet sekä Suomen lainsäädäntö. Mikäli näistä jälkimmäiset ovat ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa, toimii kussakin tapauksessa Jumalan Sana ylimpänä päätöksenteon auktoriteettina.

Päätöksentekoelimet

Tuusulan Helluntaiseurakunnan evankeliumintyössä ylin ajallinen päättävä elin on seurakunnan vanhimmisto. Vanhimmisto vastaa seurakunnan palvelemisesta, johtamisesta, hallinnosta ja päätöksenteosta seurakunnan Herran alaisuudessa. Muut seurakunnan päätöksentekoelimet, vastuut ja valtuudet määritellään seurakunnan hallintomallissa.

Päätöksenteon suhde seurakunnan toimintaympäristöön

Suomen Helluntaiherätyksen helluntaiseurakuntien seurakuntayhteisössä Tuusulan Helluntaiseurakunta toteuttaa toimintaansa itsenäisenä paikallisseurakuntana. Seurakunta tekee toiminnassaan itsenäisiä päätöksiä ja sen ulkopuolella ei ole sen toimintaa ohjaavia tai sitovia päätöksentekoelimia. Itsenäisten helluntaiseurakuntien seurakuntayhteisössä seurakuntien yhteisten asioiden päätöksenteko ja päätösten toteuttaminen perustuu osapuolten väliseen tasavertaiseen, tasapuoliseen, syrjimättömään ja toisia kunnioittavaan yhteiseen sopimiseen. Seurakunta on kirkko-organisaatioihin ja ekumenialiikkeisiin kuulumaton ja sitoutumaton seurakunta.

THSRK_logo_2016

Viestintä

Tuusulan Helluntaiseurakunta toteuttaa viestintäänsä suvereenisti. Se vastaa viestinnän toteuttamisesta itsenäisesti kaikissa viestintärajapinnoissa niin paikallisella kuin yhteiskunnallisella tasolla.

Tuusulan Helluntaiseurakunta käsittelee kaikkia tietoja luottamuksellisesti ja tietoturvavaatimukset huomioiden. Seurakunnan politiikat ja ohjeet määrittelevät noudatettavan minimitason. Ne huomioivat jäsenistön, henkilöstön, toimintaympäristön, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden asettamat vaatimukset tietoturvallisuudelle.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan tietojen käsittely toteutetaan EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) vaatimusten mukaisesti. Tietosuoja-asetusohje ja sen käytäntöön soveltaminen on kuvattu seurakunnan GDPR -ohjeistuksissa.

 

 

THSRK_logo_2016

Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hallinta

Tuusulan Helluntaiseurakunnalle on tärkeää olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja sidosryhmien kanssa. Toimivat yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet varmistavat hyvän ja toimivan toimintaympäristön seurakunnan toiminnalle. Yhteistyö ja vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa auttavat arvioimaan keskeisten sidosryhmien odotuksia ja vastaamaan niihin.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteita hoidetaan luottamuksellisesti seurakunnan arvojen mukaisesti. Yhteydenpito yhteiskuntaan ja sidosryhmiin tapahtuu avoimen viestinnän ja vuoropuhelun keinoin.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan sidosryhmät muodostuvat seurakunnan paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Seurakunnan sidosryhmiä ovat mm. seurakunnan jäsenistö, tuusulalaiset ihmiset, yhteistyöseurakunnat ja -järjestöt, päätöksentekijät, viranomaiset ja media.